logo

català - castellano

català ....castellano

Materials curriculars per a l'educació infantil, primària i primer cicle de secundària

català
matemàtiques
naturals
projectes
Català
Matemàtiques
Naturals
Projectes
e. física
socials
anglès
jocs
Educació física
Socials
 
Anglès
Jocs educatius

Un nou entorn d'aprenentatge.

Aquests materials són fruit de sis anys de treball i de debats en claustre. Tots estan disponibles al nostre web. Des d'allà, els alumnes de l'escola poden validar els resultats i els mestres i professors poden dur el control de tots els resultats dels seus alumnes.

Podeu veure aquestes activitats i validar-ne algunes, en la nostra pàgina web:

www.jverdaguer.org

El que aquí exposem és un repositori d'activitats classificades només per àrees, sense cap altra mena de classificació. Totes aquestes activitats estan incloses en unitats didàctiques dins de l'entorn moodle. En aquest entorn, disponible pels nostres alumnes, els mestres i professors del centre que les classifiquen conjuntament amb els materials d'estudi, les propostes organitzatives i el material d'avaluació.

En aquesta adreça, només accessible als professors i alumnes del centre amb prèvia identificació, podeu veure, a tall de visitants, com s'organitzen algunes de les unitats didàctiques que tenim obertes als visitants. Per entendre com s'integren aquestes activitats, que aquí us exposem, amb les unitats didàctiques, us convidem a visitar-ne dues (una de matemàtiques i l'altra de socials) en aquesta adreça: www.jverdaguer.org/aula. Podeu entrar, a l'apartat de matemàtiques, a numeració i a "les fraccions" (com a visitant) i a socials - història a "El feudalisme".

 

Els objectius d'aquests materials estan en funció del projecte de Centre, que basa la seva metodologia en:

 • Formar persones responsables del seu procés aprenentatge
 • Capaces de treballar de manera cooperativa
 • Generadores de nou coneixement
 • Preparades per viure i conviure en societat

Organització curricular del Centre

El centre basa el seu currículum i l'horari en funció de tres grasn blocs que tenen a veure en com aprenem les persones:

 • El treball de les 3R (lectura, escriptura i aritmètica) i on el paper transmissor del mestre o professor és necessari. Aquí treballem l'atenció.
 • El treball sistemàtic: On l'alumne ha de treballar l'esforç sol, resolent situacions de problemes proposats, fent lectura silenciosa, aprenen tècniques d'estudi o resolent qüestions proposades pel mestre o professor.
 • El treball cooperatiu: on realment es dóna el coneixement i on cada alumne té un paper important i imprescindible dins del grup.

Organització del treball adels alumnes

Per tal d'aconseguir els objectius de Centre, els alumnes disposen d'un portàtil cada un per tal de treballar durant el temps de Pla de treball (treball sistemàtic) i en els projectes de treball (treball cooperatiu). A les unitats didàctiques que tenen a la seva disposició, disposen de tota la informació d'estudi i d'autoavaluació necessària per investigar, estudiar, compartir informació i crear d'aquesta manera coneixement.

Tots els materials que es presenten amb aquest DVD han estat elaborats per:

 • Ramón Raventós i Mestres
 • Josep Maria Esteve Gibert
 • Robert Muñoz i Martinez
 • Anselm Alàs Eroles

Tots ells mestres i professors del centre públic integrat Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia.

No hem inclòs amb aquest DVD , altra material elaborat per altres professors i que formen part de les seves unitats didàctiques dins l'aula virtual que us hem adreçat anteriorment. Material força complert que treballa el dia a dia amb els nostres alumnes.