L’edició o muntatge

Associa la definició amb el títol corresponent.